Komisja Odwoławcza ZZPN informuje, iż PZPN wprowadził zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN (zwanym dalej Regulaminem). Część zmian dotyczy m.in. postępowania w przedmiocie odwołań od orzeczeń organów I-szej instancji, tj. Wydziału Dyscypliny ZZPN oraz Wydziału Rozgrywek ZZPN. Najważniejsza zamiana w tym zakresie dotyczy tego, iż organ pierwszej instancji nie sporządza uzasadnienia orzeczenia z urzędu (poza wyjątkami wskazanymi w Regulaminie). Robi to na wniosek strony, co z kolei jest warunkiem możliwości skutecznego wniesienia przez stronę odwołania. I tak:

Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 144 § 3 Regulaminu, odwołanie od orzeczenia organu I-szej instancji, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia strona winna złożyć do organu, który wydał orzeczenie, ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie 7 dni od daty wydania orzeczenia albo jego doręczenia, jeżeli strona nie była obecna podczas ogłoszenia – art. 143 § 3 Regulaminu.

Jednak w przypadku orzeczeń:
1. którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności albo
2. które są natychmiast wykonalne albo
3. w którym wymierzono karę dyskwalifikacji określoną liczbą meczów, która to kara może zostać wykonana w terminie 1 miesiąca lub krótszym od dnia ogłoszenia orzeczenia;
nie ma potrzeby składania wniosku o uzasadniane albowiem jest ono sporządzane i doręczane z urzędu – art. 144 § 4 Regulaminu.

Komisja Odwoławcza ZZPN z całą stanowczością rekomenduje zapoznawanie się z pouczeniami zawartymi w każdym orzeczeniu, a dotyczącymi procedury jego zaskarżenia.

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

Kipsta logo blue 11

tymbark

zp

logo ptu grey

jako

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok