Poniżej przedstawiamy Państwu zmianę Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN uchwaloną przez Zarząd PZPN w dniu 20 września.

Przepis zaczął obowiązywać w dniu 1 października 2023 roku.

Procedura odstąpienia od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu (art. 48) zakłada prowadzenie postępowania w tym zakresie wyłącznie na wniosek, który wnosi się w terminie 48 godzin od zakończenia meczu.

Art. 48

Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu

§1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu kary napomnienia (żółta kartka) lub wykluczenia (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono Przepisy Gry. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczenia (czerwona kartka) niewłaściwemu zawodnikowi.

§2. W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.

§3. Postępowanie w przedmiocie odstąpienia od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat) prowadzone jest wyłącznie na wniosek. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu wnosi się w terminie 48 godzin od zakończenia meczu na adres poczty elektronicznej właściwego organu dyscyplinarnego. Jeżeli termin do złożenia wniosku upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

§4. Od rozstrzygnięcia, którego przedmiotem jest odstąpienie lub odmowa odstąpienia od kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), odwołanie nie przysługuje.

§5. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu podlega opłacie stałej w kwocie 500 zł, którą uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku (dołączając potwierdzenie jej uiszczenia). Wniosek, który nie został opłacony lub został nienależycie opłacony podlega odrzuceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków w tym zakresie. Na decyzję w przedmiocie odrzucenia wniosku odwołanie nie przysługuje. W przypadku uwzględnienia wniosku, opłata podlega zwrotowi.

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

Kipsta logo blue 11

tymbark

zp

logo ptu grey

jako

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok